Til toppen

Salgs og leveringsbetingelser


Salgs og leveringsbetingelser til privatkunder og til bedriftskunder.
Begge betingelsene er også i full visning nedenfor. 
 

Ønsker du å benytte deg av angreretten må du kontakte oss med utfyllet angrerettskjema for å motta en returkode.

 

 

 Nedenfor kommer salgs og leveringsbetingelsene for PRIVAT handel (forbrukerkjøp). For bedrifter finner dere gjeldende salgs og leveringsbetingelser her: BEDRIFT

Innholdsfortegnelse:
1) Avtalen
2) Partene
3) Pris
4) Avtaleinngåelse
5) Betaling
6) Levering
7) Risikoen for varen
8) Angrerett
9) Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
10) Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
11) Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
12) Garanti
13) Personopplysninger
14) Konfliktløsning

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er:
Firmanavn: Klart Vann AS
Adresse: Nikkelveien 10, 4313 Sandnes
E-post: post@klart-vann.no
Tlf: +47 47 65 66 00
Organisasjonsnummer: 922 324 204mva 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Priser
Uten innlogging i nettbutikken er den oppgitte prisen på varen den totale kostnaden kjøperen skal betale for varen (inkludert merverdiavgift). Prisene er oppført i NOK. Leveringskostnader tilkommer når man går videre i bestillingsløsningen. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selger. Det betyr at Kjøper må gjennomføre ordre (fullføre og betale). Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling skal selgeren bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse. Kjøperen oppfordres til å kontrollere ordrebekreftelsen (antall, riktig produktvariant, leveringsadresse, epostadresse, pris mm.) og melde fra om feil til selger snarest mulig. 

5. Betalingen
Selgeren reserverer kjøpesummen på betalingskortet som er lagt inn ved bestilling og vil bli belastet fra det tidspunktet bestillingen er sendt fra Selger. Betaling i nettbutikken til Selger skjer via betalingsløsningen til Nets/Netaxept. Mastercard, Visa, American Express, Diners Club, Coop Ikano og Maestro er godkjente betalingsmåter. Foreligger det betaling med faktura av særskilte grunner blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er normalt på 10 dager. Etter forfall beregnes renter og gebyr i henhold til forsinkelsesrenteloven.

6. Levering
En bestilling vil normalt ha en leveringstid på 1-3 dager før den sendes med transportør. Varebeholdningen oppdateres hver natt, det betyr at lagerstatusen kan fravike virkeligheten. Ved tom varebeholdning skal Selger oppgi forventet leveringstid til Kjøper.  
Forsendelsen sendes normalt med Klimanøytral Servicepakke fra Bring. Det betyr at kjøper må hente pakken på Postens nærmeste hentested. Bring oppgir en normal sendingstid på 1-4 virkedager, avhengig av lokasjon. Sendingen er med sporing. Kjøper vil bli varslet av Posten på sms og/eller e-post når pakken er klar for å  hentes. Kan ikke pakken sendes med Klimanøytral Service vil Selger oppgi dette i forkant av sending for å avtale sendingsmåte med Kjøper. 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Er det i forkant avtalt at pakken skal leveres i kjøpers postkasse eller eksempelvis avlevert på arbeidsplass, hos nabo eller i kjøperens garasje er leveringen skjedd når den er blitt levert til avtalt sted. 
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal sendes som normalt hvis ikke annet er særskilt avtalt mellom partene. 
Det er mulighet for kjøper å velge alternativet «hente selv» på utsalgsstedet til Selger. Kjøper vil få tilsendt en bekreftelse om når bestillingen er klar til å hentes. Levering har da skjedd når kjøper har fått varen(e) i hende. 

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
•    Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
•    Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
•    Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Når selger har mottatt angremelding vil kjøper få tilsendt/oppgitt en returkode som kjøper skal merke retursendingen med.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. 
Kjøper kan åpne eske for å fastslå varens art uten at angreretten faller bort. Dersom varen er testet utover hva som er forsvarlig og nødvendig vil kjøper stå ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Unntak fra angreretten er:
•    Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato
•    Tilvirkningskjøp
•    Forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur
•    Forseglede lyd- eller bildeopptak eller programvare
Ved forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur forutsetter unntaket at forseglingen er brutt etter levering. Med forsegling menes en særlig emballasje som beskytter varen og tjener som sikkerhet for at varen ikke har vært åpnet. Eksempelvis en plastfolie som omslutter produktet. Eksempel på varer er filterpatroner. De kan ikke ha brutt forsegling på grunn av hygieniske årsaker. 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i hht avtalen mellom partene og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. 
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Ved mottak av bestilling oppfordres kjøper til å undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingen, om den har fått transportskade eller om varene har mangler. 
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Oppfordres til å sende til: post@klart-vann.no

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper, som da blir holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgers personvernerklæring finner Kjøper på nettsiden til Selger.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.Nedenfor kommer salgs og leveringsbetingelsene for bedriftshandel. For privatkunde (forbrukerkjøp) finner dere gjeldende salg og leveringsbetingelser her: PRIVAT.

Selger er:
Firmanavn: Klart Vann AS
Adresse: Nikkelveien 10, 4313 Sandnes
E-post: post@klart-vann.no
Tlf: +47 47 65 66 00
Organisasjonsnummer: 922 324 204

 

Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom selger Klart vann AS (heretter kalt «KV») og kjøper, legges følgende bestemmelser til grunn:

1.0 Produkt
1.1 KV sine leverandører arbeider med kontinuerlig produktutvikling og det tas derfor forbehold om endringer i produktspekter, spesifikasjoner, lagerhold og produktkoder uten forutgående varsel.

2.0 Priser
2.1 Dersom KV sine kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av prisendringer i produksjonskostnader, material, frakt, forsikringer, toll, avgifter, valutakurser eller andre forhold som KV ikke er herre over, forbeholder KV seg retten til å regulere prisene tilsvarende.
2.2 Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og frakt.

3.0 Tilbud
3.1 Tilbud fra KV er gjeldende i 30 dager fra tilbudsdato hvis ikke annet er skriftlig avtalt. KV forbeholder seg retten til å endre eller heve tilbudet hvis bestilling skjer etter tilbudsfristen.
3.2 Avtale er først inngått når KV har bekreftet en ordre.
3.3 Rådgivning og tilbud fra KV skjer på grunnlag av de opplysninger og dokumentasjon som kjøper har gitt. KV fratar seg derfor ansvaret hvis informasjonen er feil eller mangler noen opplysninger.
3.4 Det er ikke lov til å foreta tilføyelser eller endringer i KV sine tilbud.

4.0 Leveringsbetingelser
4.1 Produktene sendes for kjøpers regning og risiko. Hvis ikke annet er avtalt velger KV leveringsmetode.
4.2 Kjøper har ansvar for å oppgi riktig adresse. Hvis denne ikke er riktig må kjøper betale kostnadene dette medfører.
4.3 Forsinkede leveranser berettiger ikke til erstatning.
4.4 Leveringstiden fra lager er normalt 1-3 virkedager på lagerførte produkter. Transporttid kommer i tillegg.
4.5 KV vil informere kjøper dersom den normale leveringstiden eller oppgitt leveringstid ikke kan overholdes.

5.0 Betalingsbetingelser
5.1 Standard betalingsbetingelser for bedrifter er netto 20 dager. For privatkunder er netto 10 dager.
5.2 De leverte varer forblir KV sin eiendom inntil fullstendig betaling har funnet sted.
5.3 Etter forfall beregnes renter og gebyr i henhold til forsinkelsesrenteloven.
5.4 Det påløper seg et gebyr på 65 kr eks mva ved faktura i post.

6.0 Mottakskontroll
6.1 Ved mottakelse av varer fra KV skal kjøper kontrollere varen for skader, mangler, og om riktig vare/antall er blitt levert. Ved avvik må KV kontaktes innen rimelig tid.
6.2 Ved skader eller mangler av gods skal kjøper sørge for å notere dette på transportørens fraktseddel og få en kopi av skrivet som sendes til KV. Kjøper skal også være oppmerksom på at erstatning fra transportør ikke kan forventes hvis det ikke er notert på fraktseddel.
6.3 Ved første gangs bruk av varen plikter kjøper å kontrollere at varen fungerer i henhold til spesifikasjonene. Dette gjelder også etter evt. utført servicearbeid på varen. Feil skal meldes umiddelbart til KV etter at den er funnet/oppstått.

7.0 Avbestilling og retur
7.1 Ingen retur kan skje uten forutgående avtale mellom KV og kjøper.
7.2 Retur godtas kun på standard lagerførte varer i orginal emballasje. Avbestilling av varer som ikke er lagervare må betales i sin helhet.
7.3 Ved retur beregnes det 25% returgebyr på fakturert vareverdi.
7.4 Ved retur skal returskjema fylles ut og returneres med produktet(kontakt KV for returskjema).
7.5 Kjøper er ansvarlig for returfrakten.

8.0 Reklamasjon
8.1 Reklamasjon og garanti er 1 år ved næringskjøp. Hvis ikke annet er avtalt løper reklamasjonstiden fra leveringsdato. For salg som omfattes av forbrukerloven er reklamasjonstiden i henhold til denne.
8.2 Reklamasjon omfatter komponenter som kan være beskadiget eller feil ved leveranse. Defekte komponenter som omfattes av normal slitasje, fuktighet eller feil bruk omfattes ikke av reklamasjonsretten.
8.3 Transportutgifter og evt. reisekostnader i forbindelse med reklamasjon anses ikke som en del av mangelen ved varen hvis ikke annet er avtalt, og dekkes av den grunn ikke av KV. Reklamasjon dekker ikke kjøpers arbeidstimer, reisekostnader, driftstap eler tapt fortjeneste.
8.4 Kjøper er ansvarlig for returfrakt til KV.
8.5 Reklamasjon og garanti gjelder kun når montering og vedlikehold er fulgt etter manual og generelle vedlikeholdsinstrukser. Det skal kunne dokumenteres at service og vedlikeholdsrutiner er blitt utført av kvalifisert personell.
8.6 Alt ansvar fra KV bortfaller ved bruk av uautorisert servicepersonell og/eller bruk av ikke godkjente deler ved service, oppgradering og ombygging. Feilmontert utstyr dekkes heller ikke av garantien.
8.7 Ved reklamasjon/garanti skal KV kontaktes og kjøper får da et reklamasjonsnummer og reklamasjons- og returskjema. Reklamasjonsskjema skal utfylles av kjøper og legges ved varen når den blir sendt i retur.
8.8 Varer som returneres KV uten avtale og arbeid som startes uten avtale om pris og utførelse vil bli avvist.
8.9 Alle deler som sendes fra KV, også på reklamasjonssaker, vil bli fakturert inntil gammel del er returnert. Først da vil den sendte delen krediteres. Avvik fra dette gjøres kun etter skriftlig avtale.

9.0 Eiendomsrett
9.1 Alle tegninger og beskrivelser forblir KV sin eiendom og kan ikke uten annen skriftlig avtale kopieres, reproduseres, overlates til eller på annen måte bringes til tredje manns kunnskap. KV krever at informasjonen forblir konfidensielt.

10.0 Ansvarsfrihet
10.1 KV kan ved skriftlig kommunikasjon heve avtalen med kjøper hvis oppfyllelsen av avtalen innenfor rimelig tid blir umulig å levere på grunn av krig, streik, politiske forhold eller annen force majeure som KV ikke er herre over