Til toppen

Salgs og leveringsbetingelser Bedrift

Nedenfor kommer salgs og leveringsbetingelsene for bedriftshandel. For privatkunde (forbrukerkjøp) finner dere gjeldende salg og leveringsbetingelser her: PRIVAT.

Selger er:
Firmanavn: Klart Vann AS
Adresse: Nikkelveien 10, 4313 Sandnes
E-post: post@klart-vann.no
Tlf: +47 47 65 66 00
Organisasjonsnummer: 922 324 204

 

Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom selger Klart vann AS (heretter kalt «KV») og kjøper, legges følgende bestemmelser til grunn:

1.0 Produkt
1.1 KV sine leverandører arbeider med kontinuerlig produktutvikling og det tas derfor forbehold om endringer i produktspekter, spesifikasjoner, lagerhold og produktkoder uten forutgående varsel.

2.0 Priser
2.1 Dersom KV sine kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av prisendringer i produksjonskostnader, material, frakt, forsikringer, toll, avgifter, valutakurser eller andre forhold som KV ikke er herre over, forbeholder KV seg retten til å regulere prisene tilsvarende.
2.2 Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og frakt.

3.0 Tilbud
3.1 Tilbud fra KV er gjeldende i 30 dager fra tilbudsdato hvis ikke annet er skriftlig avtalt. KV forbeholder seg retten til å endre eller heve tilbudet hvis bestilling skjer etter tilbudsfristen.
3.2 Avtale er først inngått når KV har bekreftet en ordre.
3.3 Rådgivning og tilbud fra KV skjer på grunnlag av de opplysninger og dokumentasjon som kjøper har gitt. KV fratar seg derfor ansvaret hvis informasjonen er feil eller mangler noen opplysninger.
3.4 Det er ikke lov til å foreta tilføyelser eller endringer i KV sine tilbud.

4.0 Leveringsbetingelser
4.1 Produktene sendes for kjøpers regning og risiko. Hvis ikke annet er avtalt velger KV leveringsmetode.
4.2 Kjøper har ansvar for å oppgi riktig adresse. Hvis denne ikke er riktig må kjøper betale kostnadene dette medfører.
4.3 Forsinkede leveranser berettiger ikke til erstatning.
4.4 Leveringstiden fra lager er normalt 1-3 virkedager på lagerførte produkter. Transporttid kommer i tillegg.
4.5 KV vil informere kjøper dersom den normale leveringstiden eller oppgitt leveringstid ikke kan overholdes.

5.0 Betalingsbetingelser
5.1 Standard betalingsbetingelser for bedrifter er netto 20 dager. For privatkunder er netto 10 dager.
5.2 De leverte varer forblir KV sin eiendom inntil fullstendig betaling har funnet sted.
5.3 Etter forfall beregnes renter i henhold til forskrift om renter ved forsinket betaling.
5.4 Det påløper seg et gebyr på 65 kr eks mva ved faktura i post.

6.0 Mottakskontroll
6.1 Ved mottakelse av varer fra KV skal kjøper kontrollere varen for skader, mangler, og om riktig vare/antall er blitt levert. Ved avvik må KV kontaktes innen rimelig tid.
6.2 Ved skader eller mangler av gods skal kjøper sørge for å notere dette på transportørens fraktseddel og få en kopi av skrivet som sendes til KV. Kjøper skal også være oppmerksom på at erstatning fra transportør ikke kan forventes hvis det ikke er notert på fraktseddel.
6.3 Ved første gangs bruk av varen plikter kjøper å kontrollere at varen fungerer i henhold til spesifikasjonene. Dette gjelder også etter evt. utført servicearbeid på varen. Feil skal meldes umiddelbart til KV etter at den er funnet/oppstått.

7.0 Avbestilling og retur
7.1 Ingen retur kan skje uten forutgående avtale mellom KV og kjøper.
7.2 Retur godtas kun på standard lagerførte varer i orginal emballasje. Avbestilling av varer som ikke er lagervare må betales i sin helhet.
7.3 Ved retur beregnes det 25% returgebyr på fakturert vareverdi.
7.4 Ved retur skal returskjema fylles ut og returneres med produktet(kontakt KV for returskjema).
7.5 Kjøper er ansvarlig for returfrakten.

8.0 Reklamasjon
8.1 Reklamasjon og garanti er 1 år ved næringskjøp. Hvis ikke annet er avtalt løper reklamasjonstiden fra leveringsdato. For salg som omfattes av forbrukerloven er reklamasjonstiden i henhold til denne.
8.2 Reklamasjon omfatter komponenter som kan være beskadiget eller feil ved leveranse. Defekte komponenter som omfattes av normal slitasje, fuktighet eller feil bruk omfattes ikke av reklamasjonsretten.
8.3 Transportutgifter og evt. reisekostnader i forbindelse med reklamasjon anses ikke som en del av mangelen ved varen hvis ikke annet er avtalt, og dekkes av den grunn ikke av KV. Reklamasjon dekker ikke kjøpers arbeidstimer, reisekostnader, driftstap eler tapt fortjeneste.
8.4 Kjøper er ansvarlig for returfrakt til KV.
8.5 Reklamasjon og garanti gjelder kun når montering og vedlikehold er fulgt etter manual og generelle vedlikeholdsinstrukser. Det skal kunne dokumenteres at service og vedlikeholdsrutiner er blitt utført av kvalifisert personell.
8.6 Alt ansvar fra KV bortfaller ved bruk av uautorisert servicepersonell og/eller bruk av ikke godkjente deler ved service, oppgradering og ombygging. Feilmontert utstyr dekkes heller ikke av garantien.
8.7 Ved reklamasjon/garanti skal KV kontaktes og kjøper får da et reklamasjonsnummer og reklamasjons- og returskjema. Reklamasjonsskjema skal utfylles av kjøper og legges ved varen når den blir sendt i retur.
8.8 Varer som returneres KV uten avtale og arbeid som startes uten avtale om pris og utførelse vil bli avvist.
8.9 Alle deler som sendes fra KV, også på reklamasjonssaker, vil bli fakturert inntil gammel del er returnert. Først da vil den sendte delen krediteres. Avvik fra dette gjøres kun etter skriftlig avtale.

9.0 Eiendomsrett
9.1 Alle tegninger og beskrivelser forblir KV sin eiendom og kan ikke uten annen skriftlig avtale kopieres, reproduseres, overlates til eller på annen måte bringes til tredje manns kunnskap. KV krever at informasjonen forblir konfidensielt.

10.0 Ansvarsfrihet
10.1 KV kan ved skriftlig kommunikasjon heve avtalen med kjøper hvis oppfyllelsen av avtalen innenfor rimelig tid blir umulig å levere på grunn av krig, streik, politiske forhold eller annen force majeure som KV ikke er herre over