Til toppen

KALIUMPERMANGANAT

inkl. mva.

Last ned datablad

Kaliumpermanganat brukes til regenerering av jern- og manganfilter.

4012329

1 kg

Tilgjengelig

4012345

5 kg

Tilgjengelig

Kaliumpermanganat brukes til regenerering av jern- og manganfilter. Produktet tilsettes beholder beregnet for kaliumpermanganat og vil sørge for at filteret opprettholder høy renseeffekt og god drift.

  • Regenerant for Vie FeMn jern og manganfiltre og Vie FeMnpH kombinasjonsfiltre

  • Tilgjengelig i både 1 kg og 5 kg

  • Oppbevares utilgjengelig for barn

  • Lukt: luktfri

  • Farge: Fiolett

  • Løselighet i vann: lett løselig

  • Tetthet: 2,70 g/cm³

  • Kjemisk formel KMnO4
     

Faresetninger:
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:
- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
- P273 Unngå utslipp til miljøet
- P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksted for farlig avfall