Til toppen

Rengjør - Beskytt - Vedlikehold


I dag finnes det ikke forskriftshjemler for vannkvalitet i vannbårne anlegg, men følgende punkter anses som sentrale for å oppnå optimal kvalitet på energibæreren; Rengjør – Beskytt - Vedlikehold. Uten vann av god og riktig væskekvalitet vil ikke varmeanlegget fungere optimalt, dette gjelder vann både med og uten glykol/etanol. Vannkvalitet og effekten av korrosjon- og korrosjonsrelaterte problemer er et tema som i senere tid har fått noe økt oppmerksomhet, nettopp fordi man begynner å se effekten av dens funksjon med fokus på god ENØK drift.     Rengjør
Alle varmeanlegg, og kjøleanlegg, skal rengjøres før de settes i drift. Denne prosessen sørger for at olje/fett, partikler, slam og andre rester fra selve monteringen fjernes. I tillegg vil rengjøring forbereder anlegget for tilsetning av inhibitor eller igangkjøring av vannbehandler. For lav temperatur anlegg kan det også være behov for desinfisering for å unngå oppblomstring av mikroorganismer.     Beskytt
Ved fylling av et varmeanlegg er det viktig at korrosjonshindrende tiltak iverksettes så raskt som mulig, inhibitor tilsettes eller vannbehandler igangkjøres. En inhibitor passiverer alle vannets kontaktflater og er et svært godt forebyggende tiltak mot korrosjon. Alternativet til en inhibitor er en vannbehandler. De fleste vannbehandlere fungerer både som et partikkelfilter samtidig som det behandler vannet og opprettholder god væskebalanse. Benyttes inhibitor er det viktig at anlegget suppleres med tiltak for fjerning av partikler og slam. Delstrømsfilter eller et magnetfilter er kurante alternativer, sistnevnte kan monteres fullstrøm og er derav et populært valg.

Siden de fleste korrosjonsproblemer er relatert til oksygen er dette et svært viktig punkt. En vakuum-utlufter vil effektivt holde oksygen nivået lavt. Kombinert med en automatisk etterfyllingsfunksjon sikrer man også at tilført vann ikke inneholder luft. Automatiske trykk- og ekspansjonssystem er også et fullverdig alternativ.     Vedlikehold
Vannbårne anlegg krever jevnlig vedlikehold, vannanalyse og service. Lykkes man i å opprettholde god kvalitet på energibæreren vil man kunne redusere forekomsten av komponentfeil og få et anlegg med høy energieffektivitet og god ENØK-drift.