Til toppen

NoPhos

Last ned datablad

NoPhos er et naturlig produkt som hemmer oppblomstringen av alger og bakterier i vannet. Nophos binder seg til fosfatet og gjør det utilgjengelig for mikroorganismer. Uten fosfat vil ikke alger og bakterier kunne vokse og formere seg.

Fosfat er et viktig næringsstoff for alger og bakterier. Fosfat tilføres vannet fra vannkilden, badere og rusk som blåses inn i bassenget (blader, løv, o.l.). Hvis all fosfat fjernes fra vannet vil ikke alger og bakterier klare å vokse og formere seg.

NoPhos er en biologisk tilnærming og den beste preventive løsningen mot alger; man slipper bruk av giftige algemidler. NoPhos er et godt produkt for offentlige og private basseng, dammer, naturlige svømmebasseng, vannfontener etc. Fungerer også som en koagulant og vil gjør vannet betydelig klarere.

  • Bakteriologisk tilnærming mot alger og bakterier
  • Vannet blir krystall klart

Dosering: Tilsett ukentlig 1-2 ml per m³ vann (eks. 50 m³ basseng = 100 ml)

Faresetninger:
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:
- P261 Unngå innånding av tåke eller dunst.
- P272 Tilsølte arbeidsklær bør ikke fjernes fra arbeidsplassen.
- P273 Unngå utslipp til miljøet.
- P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
- P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt giftinformasjonssentralen/lege øyeblikkelig.
- P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
- P362 + P364 Ta av tilsølte klær og vask dem før de brukes på nytt.
- Oppbevares adskilt fra uforenelige kjemikalier.