Til toppen
Forebyggende tiltak mot Legionella

Forebyggende tiltak mot Legionella

 

UTDRAG FRA FORSKRIFT FOR MILJØRETTET HELSEVERN

§ 11a. Virkeområde
Dette kapittel gjelder for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Innretninger i forskriften her omfatter blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener. Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

§ 11b. Nærmere krav til innretningene
Virksomheter som nevnt i § 11a skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol. Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.
For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.
 

RISIKOVURDERING

Internkontroll for forebygging av legionellasmitte inneholder både kartlegging og vurdering av fare og risiko. En risikokartlegging skal legges til grunn før valg av metode som del av forebyggende behandling. 

FHI har laget en Legionellaveileder for forebygging av legionellasmitte skrevet for kommunehelsetjenesten og for eiere og driftsansvarlige for innretninger som kan spre legionellasmitte. Eier er ansvarlig for at det utøves internkontroll ved innretninger som kan spre Legionella. Du vil i legionellaveilederen finne mye informasjon, både om legionellabakterie, risikokartlegging, behandlingsmetoder og forklaring på noen utsatte installasjoner. Et lite utdrag om risikokategorier finner du her: 

Det er to forhold som avgjør om et anlegg kan utgjøre fare for spredning av legionellasmitte:

  • Betingelsene for at legionellabakterier skal kunne vokse er til stede, og
  • Vannet eller væsken som kan inneholde legionellabakterier, kan bli tilført omgivelsene i form av aerosoler

Nedenfor er tre risikokategorier definert. Hensikten med inndelingen er å gi eiere av ulike innretninger et grunnlag for å kategorisere sitt anlegg med ehensyn til hvor omfattende tiltakene bør være. 

Risikokategori 1 - Stort smittepotensial
Innretninger som kan spre legionellainfiserte aerosoler over et stort område, eller over begrensede områder der mange mennesker kan bli eksponert. Innretninger som kan smitte mennesker i risikogruppene (nedsatt immunforsvar/høy alder).

Risikokategori 2  - Begrenset smittepotensial
Innretninger som fører til at et begrenset antall mennesker kan bli eksponert for legionellainfiserte aerosoler, eller der faren for vekst og spredning er liten. 

Risikokategori 3 - Lite smittepotensial 
Aerosoldannende innretninger som benyttes av enkeltindivider eller små grupper av mennesker utenfor risikogruppene, eller anlegg hvor legionellavekst er usannsynlig.

 

VIE-LEGIONELLA 3-TRINNSLØSNING

“Optimal 3-trinns løsning for forebygging av 
legionellasmitte av private og offentlige bygg i alle risikokategorier”

Vie-Legionella er en prefabrikkert fleksibel løsning for bygg i risikokategori 1, 2 og 3. 
Klargjort for enkel installasjon og rask idriftsettelse basert på miljøvennlig bærekraftig teknologi. Løsningen er i tråd med gjeldende veileder og godkjenninger.

Vie Legionella består av finfilter, UV-desinfisering og nedstrøm dosering av stabilisert hydrogenperoksid.

1. FJERNER NÆRINGSSTOFFER  - slam og partikler fjernes fra vannet, næringsmengden som tilføres rørinstallasjonen/bygget reduseres. Dess mindre næring, dess vanskeligere vekstgrunnlag for biofilm.

2. DESINFISERER VANNET - Vannet definfiseres ved hjelp av UV-stråling med UV-dose > 40 mJ/cm². Dette sikrer bakteriologisk barriere og trygt vann. 

3. FJERNER BIOFILM - Biofilm kontrolleres og fjenres nedstrøms ved hjelp av stabilisert hydrogenperioksid. Avhengig av byggets risikokategori kan man bestemme om man ønsker periodevis eller kontinuerlig dosering. 


Kontakt oss for mer informasjon, produktoversikt og veiledning.
Vi hjelper deg.