Til toppen

Legionella

De siste ukene har vært preget av ulike oppslag i media ang. legionellaløsninger. Rapporter er fremlagt, uttalelser og kommentarer er skrevet og behandlingsmetoder og kjemikaliebruk er tatt opp for diskusjon. Vi støtter oss fult ut til FHI sine uttalelser og til retningslinjene som ligger i gjeldende temaveiledning.

Kompa har som et resultat av de siste ukers medieoppslag laget en liste over Godkjente Legionellaprodukter. Produktene i listen overholder kravene i biocidforordningens Artikkel 95, samt er klarert i Mattilsynets liste over godkjente vannbehandlingskjemikalier. Vi ønsker å presisere at denne listen kun tar for seg løsninger som baserer seg på kjemiske tilsetninger i vannet. Klart Vann AS anbefaler og benytter kjemisk dosering hvor det basert på en risikovurdering er ansett egnet, alene eller i kombinasjon med andre tiltak for å ivareta en helhetlig teknisk løsning for bygget og brukerne.

Men, man skal ikke glemme at det er flere andre produkter på markedet som kan forebygge mot legionella vekst. Vannrapport 123 (Norsk Veileder for forebygging av Legionellasmitte) utarbeidet av FHI sier blant annet følgende «De viktigste risikofaktorene for oppvekst er væskens temperatur og bakterienes tilgang til næringsstoffer». Fjerning av næringsstoffer er med andre ord et viktig forebyggingstiltak. Reduseres partikkelinnholdet i vannet og tilgangen på næringsstoffer kan man ofte redusere behovet for kjemisk dosering til eksempelvis periodisk bruk. I et miljøperspektiv vil dette være svært gunstig.

Vi i Klart Vann forhandler forskjellige løsninger til dette markedet og dekker produktbehovet for bygg i alle risikokategorier. På generelt grunnlag anbefales det alltid at byggets risikovurdering er retningsgivende for valg av riktig løsning.

Ta kontakt hvis dere har et legionella spørsmål. Vi hjelper gjerne!

Link til FHI: https://nemitek.no/folkehelseinstituttet-legionella-vannbehandling/kommentarer-til-rapportlegionella-og-behandlingsmetoder/122707