Til toppen

DRYOX

Varenummer: 7002050
Lagerstatus:

DryOx er ideell for rengjøring av overflater som har problemer med biofilm. Tablettene inneholder et virkestoff som effektivt bryter gjennom og destruerer biofilm.

DryOx benyttes for rengjøring av vannrør, reservoartanker, brønner, boblebad, svømmebasseng, slanger, gulv etc. DryOx tablettene løses i vann og har egenskapene til å trenge igjennom og ødelegge biofilm. Biofilm kan dannes på alle overflater som er i kontakt med vann. Biofilmen har en glatt/seig konsistens og er et beskyttet bosted for bakterier og parasitter. Vanlig klor (hypokloritt) klarer ikke å fjerne biofilm selv ved høye konsentrasjoner. Biofilm gjør vannet bakteriologisk usikkert og øker faren for Legionella og andre patogene bakterier. Bakteriene i en biofilm kan også forårsake dårlig lukt og smak. Dette er oftest merkbart med det samme man tapper vann, for deretter å bli svakere.

Tablettene løses lett i vann og brukes i sprayflasker for rengjøring av overflater eller i stasjoner for automatisk dosering ved rengjøring av rør. Kontakt oss for mengdeberegning og prosedyre.
 

  • Oppbevares utilgjengelig for barn
     

Faresetninger fra sikkerhetsdatabladet:
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
EUH029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.
EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.
H400: Meget giftig for vannlevende organismer.
H302: Farlig ved svelging.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H332: Farlig ved innhalering.

Teststrips Klordioksid 0-10 ppm (50 stk)

Teststrips for måling av klordioksid i område 0-10 ppm
1006080