Til toppen

APF (Public Floc) - 20 KG

Produktnummer: 100707
Lagerstatus:
Last ned datablad

20 kg kanne - APF® (All Poly Floc) er et unikt multi-spekter koagulant og flokkulant. Den inneholder fem aktive komponenter og dekker derfor et bredt spektrum. Ved bruk av APF vil store deler av partikler og bakterier bli fjernet fra vannet. Dette reduserer mengden stoff som må oksideres noe som fører til at klorforbruket reduseres til et minimum.

Koagulering er prosessen hvor oppløste kjemiske stoffer tas ut av vannet, disse kjemiske stoffene står for ca. 80% av klorbehovet i et basseng. APF inneholder NoPhos og forhindrer dermed også alge- og bakteriologisk vekst. APF kombinert med AFM og en ZPM vil gi en optimal filtreringsytelse. Nominell filtreringsgrad er gitt til ca. 0,1 mikron.

  • Fjerner store deler partikler og bakterier fra vannet
  • Fjerner fosfater. Fosfater er nødvendige for at alger og bakterier skal kunne vokse.
  • Det som filtreres bort fra vannet trenger ikke å oksideres med klor. Klorforbruket reduseres dermed til et minimum.
  • APF fungerer veldig godt sammen med AFM
  • En DAISY integrert system vil redusere mengden partikler ned til nominal 0,1 mikron


Faresetninger:
H290 - Kan være etsende for metaller.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger:
- P234 Oppbevares bare i originalbeholder
- P260 Ikke innånd dunst
- P272 Tilsølte arbeidsklær bør ikke fjernes fra arbeidsplassen
- P280 Benytt vernehansker / vernebriller / ansiktsskjerm
- P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelig mengder van
- P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
- P310 Kontakt giftinformasjonssentralen/lege øyeblikkelig.
- P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp
- P362 + P364 Ta av tilsølte klær og vask dem før de brukes på nytt
- P390 Absorber spill for å hindre materiell skade.
- P406 Oppbevares i korrosjonsbestandig beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.
- P501 Innhold/beholder avhendes ( i samsvar med relevante forskrifter).