Fordelen med klor er at desinfeksjonseffekten vedvarer i ledningsnettet. Det negative med klor er at dersom organiske materialer forekommer i vannet eller ledningsnettet kan det dannes kreftfremkallede stoffer som trihalomethaner. I Norge brukes det som oftest svært lave konsentrasjoner av klor i forhold til andre land.

Hva kan gjøres for å redusere vannets klorinnhold?
Klorholdig vann kan gi tørr hud med kløe og utslett ved dusjing. Et dusjfilter kan redusere klorabsorpsjon og skadelig klordampinnånding. For å redusere klor i drikkevann har vi en rekke ulike løsninger.