Ordet korrosjon kommer i fra det latinske ordet Corrodere, som betyr «å gnage i stykker». Med korrosjon menes angrep på et materiale av det omgivende medium. Korrosjon i vannbaserte anlegg er i de fleste tilfeller relatert til reaksjonen som oppstår mellom oksygen og metall. Den generelle grunnlikningen kan i all enkelthet skrives som følger:

Metall + oksygen + vann = korrosjonsprodukter

Korrosjon og korrosjonsprodukter i varme og kjøleanlegg er et tema som i senere tid har fått økt fokus. Oksygen er hovedårsaken og den viktigste faktoren til korrosjon i et lukket anlegg, men justering av pH er nødvendig for å unngå korrosjon helt selv om oksygen er fjernet og i tillegg kommer kontroll av alkalitet og kalsiuminnhold.
Bilde1Oksygenrelatert korrosjon; vanlige korrosjonsprodukter i varme og kjøleanlegg er hematitt og magnetitt. Både hematitt, Fe2O3, og magnetitt, Fe3O4, er et resultat av oksygen relatert korrosjon på stål. Hematitt er rød/brun på farge og kalles ofte rød-rust, magnetitt er svart på farge og sterkt magnetisk. Begge stoffene vil medføre slitasjeskader på pumper, ventiler og andre komponenter i kontakt med vannet samt resultere i slamdannelse. Slamdannelse i varme- og kjøleanlegg er svært uheldig da det vil tilrettelegge for groptæring, ofte kalt «pitting». Slam vil sedimentere på områder med lav sirkulasjon eller smal passasje og dermed redusere virkningsgraden i for eksempel varmevekslere, redusere effekten i radiatorer og drifts feil på magnetventiler samt slitasje på pumper. Alvorlige problemer som lett ville vært unngått om vannet hadde riktig kvalitet.

Galvanisk korrosjon; fremkommer ved direkte sammenkobling av materialer med ulik edelhet. Det minst edle metallet angripes og risikoen for korrosjon er større jo høyere innholdet er av oppløste mineralstoffer i vannet. Vanlig eksempel på galvanisk korrosjon inntreffer når kopper eller messing er i direkte forbindelse med stål. Galvanisk korrosjon vil medføre tæring på metalloverflater, rørstyrken reduseres og i verste fall til slutt bryte sammen.

I anlegg med forskjellig material kvalitet er det derfor svært viktig at alle kontaktflater til vannet blir passivert ved bruk av en korrosjonsinhibitor.

For å kunne ta ut magnetitt og eliminere problemer forbundet med dette benyttes et magnet filter. Det er her viktig å finne frem til filtre med høy magnet styrke og stor avsetningskapasitet samt god kontaktflate på magneten(e). Klart Vann AS har valgt å lagerføre BoilerMag filtre fra 28mm/DN25 – 8’’/DN 200. Filtrene har store sedimenteringskammer og magneter med 9000 gaus styrke.

Hvorfor tilsette væske i varme- og kjøleanlegg?
x-range-groupti-nettAlle varme og – kjølesystemer rengjøres med x300/x400 før de settes i drift. Dette for å eliminere korrosjon og oppbygging av slam i systemene. Belegg som legger seg i radiatorer, vekslere, pumper, ventiler o.l. resulterer i redusert energioverføringsevne, som igjen resulterer i at en må tilføre mer energi for å oppnå ønsket resultat. For å forbedre effektiviteten må man sørge for at innsiden av systemet er rent. Dette er viktig for at vannet kan sirkulere uten problemer forbundet med slam- og kalkavsetninger som bygges opp i radiatoren eller på andre metalloverflater. Etter rengjøring tilsettes anlegget korrosjonsinhibitor X100 for å beskytte innsiden av anlegget.