I de tilfeller hvor humus er assosiert med jern og/eller mangan kan man få misfarging av klesvask. Overflatevann er mest utsatt for å ha høye humusforekomster, men man kan også finne høye verdier i brønner med tilsig av overflatevann. Man ser ofte de høyeste humusinnholdene på våren og høsten siden ferske planterester avgir mest organisk stoff og det er på disse tidene på året vi har mest nedbør. Humusstoffer er svakt sure og humusholdig vann har derfor lav pH.

Hvilke bruksmessige og helsemessige problemer vil humusholdig vann gi?
Humusholdig vann vil vanskeliggjøre UV-behandling da UV-strålene ikke vil kunne trenge gjennom vannet like effektivt som i et klart vann. Dersom klorbehandling benyttes på humusholdig vann vil helseskadelige klororganiske forbindelser kunne dannes. Disse forbindelsene vil i tillegg til å være helseskadelige kunne gi vond lukt og smak.

Hvilken måleenhet benyttes for humusinnhold?
Analyse av vannets fargetall samt konsentrasjon av totalt organisk karbon (TOC) eller kjemisk oksygenforbruk ved permanganatoksidasjon (KOFMn) er som oftest brukt.

Hvordan kan man redusere vannets humusinnhold?
Flere metoder kan benyttes for reduksjon av humus. Vi tilbyr følgende rensemuligheter: Humusfilter med ionebyttemedia, membranfilter (Dometic) og kullfilter (kullfiltertank, filterpatron-kullblokk eller filterpatron – aktivt kull for de små behovene).